Now loading.
Please wait.

Menu

Home

Home
Home

برگزاری نشست های تخصصی مخاطب شناسی

فعالیت نتیجه محور در پی شناخت درست هدف مطلوب ، مسیر و ویژگیهای مخاطبان بدست می آید. در مقابل طرح های ایده محور ممکن است مستقل از تحقق اثر اجتماعی آن طراحی و اجرا شود و هدف نهان آن ایجاد رضایتمندی در طراح یا مجری به سبب مشاهده تحقق ایده شان است. 

اگر گروه های ترجمه کننده کتاب، هدف خود را خوانده شدن کتاب هایشان گذاشته باشند باید قشر های هدف خود را مشخص کرده باشند و شناخت کافی از ویژگی های مرتبط از ایشان را بدانند.